Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Version januar 2018

 

1. DEFINITIONER

1.1.    “Betingelser” betyder disse salgs- og leveringsbetingelser.

1.2.    “Bunkerolie” betyder Sælgers forskellige typer af heavy fuel, dieselolie, gasolie og smøreolier samt ethvert andet produkt og/eller service leveret af Sælger.

1.3.    “Fysisk Leverandør” betyder Nordic Marine Oil A/S eller enhver tredjepart antaget af Sælger til at levere Bunkerolien til Skibet. Hvis Nordic Marine Oil A/S har Bunkerolie til rådighed for levering vil Nordic Marine Oil A/S fra tid til anden være både Sælger og Fysisk Leverandør.

1.4.    “Kontrakt” betyder enhver aftale mellem Køber og Sælger om levering af Bunkerolie, som er reguleret af disse Betingelser.

1.5.    “Køber” betyder Skibet og enhver anden part, som anmoder om at modtage priser eller tilbud, afgiver ordrer, køber eller på anden made kontraherer for at få leveret Bunkerolie af Sælger, herunder Skibets reder, disponerende reder, befragter, operatør, manager, kaptajn, agent og mægler.

1.6.     ”Ordrebekræftelse” betyder en skriftlig bekræftelse udstedt af Sælger til Køber angående en bestilling afgivet af Køber og/eller en bekræftelse på en tilsvarende aftale.

1.7.    ”Skibet” er det skib, som Bunkerolien leveres til ifølge Kontrakten.

1.8.    “Sælger” betyder Malik Supply A/S, Nordic Marine Oil A/S eller enhver af deres ansatte, agenter, mæglere, repræsentanter samt deres datterselskaber, søsterselskaber eller på anden made relaterede selskaber.

 

2. ANVENDELSESOMRÅDE

2.1.    Vedtagelse. Disse Betingelser skal anses for vedtaget som en del af enhver Ordrebekræftelse og/eller Kontrakt. Sælgers levering af Bunkerolie skal altid være reguleret af disse Betingelser. Med forbehold for ændringer som er vedtaget i medfør af klausul 2.2 nedenfor udgør disse Betingelser samtlige aftalte vilkår, som finder anvendelse på Kontrakten, og disse Betingelser erstatter Sælgerens tidligere salgs- og leveringsbetingelser.
 
2.2.    Vedtagelse af ændringer til disse Betingelser. Sælger er ikke bundet af, og Køber kan ikke støtte ret på, nogen viljeserklæring eller udtalelse eller andre former for kommunikation i det omfang dette vil indebære en ændring af disse Betingelser, medmindre (i) Sælger skriftligt har bekræftet den del, eller de dele, af Betingelserne, som er ændret ifølge parternes aftale, (ii) Sælger eksplicit har henvist til, at aftalen om at ændre Betingelserne er vedtaget i medfør af denne klausul 2.2, og (iii) en ledende medarbejder eller et ledelsesmedlem (som ikke kan være bunker trader), eller Sælgers juridiske afdeling, bekræfter og skriftligt godkender aftalen om at vedtage en ændring af disse Betingelser.

2.3.    Gyldighed. Hvis nogen del af disse Betingelser kendes for ugyldig, skal dette ikke præjudicere eller have nogen form for indvirkning på gyldigheden af de øvrige dele af Betingelserne eller for nogen Kontrakt indgået mellem Køber og Sælger. Hvis nogen del af Kontrakten kendes ugyldig, skal det ikke påvirke gyldigheden eller fuldbyrdeligheden af alle øvrige dele af Betingelserne og andre rettigheder, som Sælger har ifølge Kontrakten.

2.4.    Intet frafald af rettigheder. Hvis en part på noget tidspunkt undlader af påberåbe eller fuldbyrde disse Betingelser eller andre rettigheder efter Kontrakten, skal dette ikke anses for at indebære et frafald af partens rettigheder og skal ikke have nogen form for indvirkning på gyldigheden af Betingelserne og Kontrakten.

2.5.    Hele aftalen. Sammen med Kontrakten og Ordrebekræftelsen udgør disse Betingelser hele aftalen indgået mellem Køber og Sælger. Køber er ikke berettiget til at påberåbe sig andre prækontraktuelle eller postkontraktuelle viljeserklæringer eller andre udtalelser, i det omfang dette vil præjudicere eller indebære en ændring af Sælgers rettigheder ifølge disse Betingelser eller Kontrakten. Viljeserklæringer eller andre udtalelser, der ikke har hjemmel i Kontrakten, men som måtte være angivet i brochurer, på internettet, i kataloger, i salgsmateriale, annoncer eller givet i nogen anden form for korrespondance, eller mundtlige erklæringer afgivet under forhandlinger eller på anden vis, har ikke til hensigt at forpligte parterne, medmindre der sker vedtagelse som en del af Kontrakten. For god ordens skyld vil en vedtagelse af ændringer til disse Betingelser kun have virkning hvis vedtagelseskravene i klausul 2.2 er overholdt.

2.6.    Ændringer. Sælger forbeholder sig ret til ensidigt at ændre Betingelserne for salg og levering af Bunkerolie. Sælger er forpligtet til forud for enhver ændring af Betingelserne, at orientere Køber herom. Meddelelse herom skal gives skriftlig eller i henhold til proceduren forskrevet i klausul 19.2. 

 

3. SKIBETS EJER FORUDSÆTTES AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER

3.1.    Accept. Bunkerolie leveret i henhold til Kontrakten leveres altid for Købers regning. Hvis Ordrebekræftelsen udstedes til en juridisk eller fysisk person, der ikke er Skibets ejer, og kaptajnen (eller enhver anden person på vegne af skibets ejer) accepterer og kvitterer for det leverede kvantum Bunkerolie på vegne af Skibet, skal denne accept af og kvittering for det modtagne kvantum anses for foretaget af en person, der i retlig henseende er bemyndiget til at disponere på vegne af Skibet og forpligte dets ejer, hvorved Skibets ejer accepterer at være part i Kontrakten som Køber, og at disse Betingelser er vedtaget. Køber indestår endvidere for, at Køber som fuldmægtig er bemyndiget til at bestille Bunkerolie til Skibet, og at Sælger har søpant i Skibet for enhver leverance af Bunkerolie i henhold til den for Kontrakten glædende lov (se klausul 18.1 nedenfor). Køber påtager sig eneansvaret for, at disse Betingelser videreformidles til Skibets ejer i forbindelse med leveringen.  

3.2.    “No-lien stamps”. Når Skibets kaptajn (eller enhver anden person) præsenteres for leverancekvitteringen (bunker delivery note) til underskrift på vegne af Skibet, er det uberettiget at gøre brug af ”No-lien” påtegninger eller tilsvarende klausulering. En sådan påtegning er i alle tilfælde uden retsvirkninger. Klausul 3.2. afspejler det grundlæggende princip, at levering af Bunkerolie til Skibet sker for rederens regning, og at Skibet er bemyndiget af Skibets ejer til at købe og modtage Bunkerolien. 

 

4. VILKÅR FOR TILBUD OG SALG

4.1.    Tilbud og priser. Sælgers tilbud, prisoverslag og produkt- og ydelsesspecifikationer er betinget af forsyningsmulighed og underlagt Sælgers ensidige ændringsret. Sælgers tilbud omfatter alene de produkter og ydelser, der er specificeret deri.  

4.2.    Aftaleindgåelse. Kontrakten anses for indgået, når Sælgeren fremsender Ordrebekræftelsen til Køber. 

4.3.    Anslåede værdier og oplysninger. Medmindre andet er eksplicit angivet i Ordrebekræftelsen, skal alle produkt- og ydelsesspecifikationer meddelt til Køber (f.eks. analytiske data, anslået leveringstidspunkt, navnet på leveringsfartøjet, Bunkerolie-specifikationer, standarder, mv.) samt indholdet af alle dokumenter Køber har fået adgang til, alene anses som indeholdende omtrentlige angivelser i henhold til kutymen i branchen, og aldrig en tilsikring eller garanti for indholdet af de pågældende oplysninger. Sælger forbeholder sig ret til ensidigt at ændre sådanne produkt- og ydelsesspecifikationer eller indholdet af dokumenter. 

4.4.    FoB og Incoterms. Bunkerolien leveres altid på FoB-vilkår, medmindre andet er eksplicit angivet i Ordrebekræftelsen. Enhver henvisning til FoB eller andre Incoterms skal altid forstås som en reference til den seneste udgave af Incoterms. Denne klausul og den anvendelige Incoterm er subsidiær i forhold til, og skal læses med forbehold for, de retsvirkninger, der følger klausul 8.13 nedenfor.

 

5. PRISER, FAKTURERING, BETALING, RENTER, INDRIVELSESOMKOSTNINGER MV. 

5.1.    Priser. Køber er forpligtet til at betale den aftalte pris, der er angivet i Sælgers Ordrebekræftelse og faktura(er).   

5.2.    Øvrige udgifter og omkostninger. Køber er forpligtet til at afholde alle yderligere omkostninger eller udgifter såsom transportudgifter, overarbejdsbetaling, demurrage, kajafgifter, bolværksafgifter, dokafgifter, havne- og agentafgifter, gebyrer, told, skatter og andre omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, udgifter pålagt af statslige organer eller lokale myndigheder. Sælger skal på baggrund af et estimat bestræbe sig på indregne sådanne yderligere udgifter og omkostninger i Ordrebekræftelsen, men Sælger er berettiget til efter Kontraktens indgåelse at udstedte faktura til Køber for sådanne omkostninger. Priser, der er angivet som ”Delivered”, inkluderer udgifter til transport af Bunkerolie til Skibet, men indbefatter ikke demurrage eller andre udgifter eller omkostninger. 

5.3.    Moms, skatter og andre afgifter. Alle prisangivelser, herunder priser angivet i Ordrebekræftelsen er eksklusiv moms og andre skatter og afgifter, medmindre andet er eksplicit angivet. Køber er forpligtet til at betale moms samt andre skatter og afgifter, når købesummen forfalder til betaling.

5.4.    Betaling. Køber er forpligtet til at indbetale den fulde købesum til Sælger senest på forfaldsdagen. Transaktionsudgifter, bankgebyrer og lignende udgifter afholdt i forbindelse med betalingstransaktionen betales af Køber, der ikke er berettiget til at modregne disse beløb i købesummen. 

5.5.    Valuta. Alle priser er angivet USD, medmindre andet er eksplicit angivet i enten Ordrebekræftelsen eller i Sælgers faktura(er). Prisangivelsen vedrører alene prisen for det leverede kvantum Bunkerolie, der typisk er opgjort som prisen i USD per metrisk ton. Betaling skal altid ske i den fakturerede valuta. 

5.6.    Køber er afskåret fra at foretage modregning. Køber er forpligtet til på forfaldsdagen at betale den fulde købesum kontant eller ved bankoverførsel. Køber er ikke berettiget til at modregne tilgodehavender, krav eller fordringer i Sælgers krav på købesummen i henhold til Kontrakten. 

5.7.    Renter og administrationsgebyrer ved betalingsmisligholdelse.
Sælger er, i tilfælde af Købers betalingsmisligholdelse, berettiget til at lade forfaldne beløb i henhold til Kontrakten forrente. Rentesatsen er 2 % per måned. Rentepengene beregnet ud fra og den oprindelig hovedstol med tillæg af alle forfaldne renter. Sælgers ret til at lade købesummen forrente fra forfaldsdagen i henhold til klausul 5.7 er uden præjudice for Sælges øvrige rettigheder i tilfælde af Købers betalingsmisligholdelse. Sælger er endvidere berettiget til at opkræve et administrationsgebyr i tilfælde af betalingsmisligholdelse svarende til USD 1.50 per metrisk ton leveret Bunkerolie, dog minimum USD 500 for hver indgået Kontrakt.

5.8.    Inddrivelsesomkostninger. Sælgers inddrivelsesomkostninger er udelukkende for Købers regning. Hvis Køber misligholder sine betalingsforpligtelser, vil Sælger indlede retslige skridt (eksempelvis skibsarrest og/eller voldgift) med henblik på at inddrive ethvert forfaldent tilgodehavende. I så fald er Køber forpligtet til at refundere Sælger samtlige inddrivelsesomkostninger ved påkrav. Sælgers inddrivelsesomkostninger omfatter, men er ikke begrænset til, renteomkostninger, interne udgifter, eksterne udgifter, herunder advokatudgifter, udgifter til inkassator eller anden konsulentbistand, retsgebyrer og retsafgifter, udgifter afholdt til oversættelse af dokumenter, fogedsalærer samt enhver anden udgift afholdt af Sælger i anledning af Købers forsinkede betaling af beløb i henhold til Kontrakten. Sælger er berettiget til at fakturere disse udgifter fra tid til anden. 

5.9.    Betalingsfordeling. Indkommende betalinger anvendes i første omgang til at nedbringelse af Sælgers rente- og administrationsgebyrtilgodehavender i henhold til klausul 5.7 ovenfor. Derefter anvendes indgåede betalinger til dækning af Sælgers inddrivelsesomkostninger (Køber er forpligtet til at refundere disse i henhold til klausul 5.8 ovenfor) og endelig til afdrag på hovedstolen. 

5.10.    Anticiperet misligholdelse. I de tilfælde, der er nævnet i Betingelsernes klausul 17.3, er Sælger berettiget til at kræve, at Køber betaler ethvert udestående omgående, uanset om sådanne beløb er forfaldent til betaling i henhold til Kontrakten. 

5.11.    Sikkerhed. Sælger kan til enhver tid kræve, at Køber stiller betryggende sikkerhed for korrekt opfyldelse af Købers betalingsforpligtelser i henhold til Kontrakten. Sikkerhedsstillelsens art og omfang bestemmes ensidigt af Sælger. Købers manglende opfyldelse af pligten til straks at stille betryggende sikkerhed, berettiger Sælger til at suspendere Sælgers forpligtelser i henhold til Kontrakten, ligesom Sælger kan påberåbe sig ethvert tilgængeligt retsmiddel i henhold til Kontrakten eller den for retsforholdet anvendelige lov. 

 

6. KVALITET OG PRØVER - KRAV 

6.1.    Kvalitet. Den aftalte kvalitet er angivet i Ordrebekræftelsen, f.eks. via henvisning til kvalitetsstandarden ISO 8217:2010, der i denne sammenhæng udelukkende nævnes som et illustrativt eksempel. Hvis Ordrebekræftelsen ikke indeholder en kvalitetsstandardsangivelse, skal den leverede Bunkerolie være af den kvalitet, som Sælger i almindelighed tilbyder sine kunder på tidspunktet og stedet for levering, forudsat at Bunkerolie af denne kvalitet er tilgængelig på leveringsstedet.  

6.2.    Ingen stiltiende garantier. Køber er afskåret fra at påberåbe sig alle implicitte, stiltiende eller forudsatte garantier, herunder implicitte indeståelser om sædvanlig handelsmæssig kvalitet, typeforudsætninger, egnethed til et særligt formål og/eller enhver lignende tilsikring. 

6.3.    Købers forpligtelser. Køber, der i videre omfang end Sælger kender sit behov og forudsætninger, har eneansvaret for forud for levering at udvælge og acceptere den type bunkerolie, som Køber og Skibet har behov for. Ordrebekræftelsen skal anses for at indeholde en beskrivelse af den type Bunkerolie, som Køber har bestilt, og Køber er forpligtet til straks efter at have modtaget Ordrebekræftelsen at meddele Sælger enhver uoverensstemmelse mellem beskrivelsen i Ordrebekræftelsen og den type af Bunkerolie, som Køber efterspørger og har bestilt. Såfremt Køber ikke straks reklamerer, er Ordrebekræftelsen bindende for Køber.   

6.4.    Vedtaget procedure for prøveudtagning og tests. De følgende klausuler indeholder en udtømmende regulering af proceduren for prøveudtagning og analyse (test) af de udtagne prøver:

A.    Sælger udtager løbende under levering (typisk via den Fysiske Leverandør) repræsentative prøver. Med mindre andet aftales skal prøverne udtages i overensstemmelse med lokal praksis. 

B.    Prøvetagning skal ske i overværelse af både Køber og Sælger eller disses repræsentanter. Købers eventuelle udeblivelse ændrer ikke ved gyldigheden af prøverne. 

C.    Prøverne skal være forseglet med en sikkerhedsplombe og forsynes med en etiket, der indeholder oplysninger om Skibets navn, en angivelse, der gør det muligt at identificere den anvendte leveringsfacilitet, en specificering af det leverede produkt, leveringsdato, leveringssted og plomberingsnummeret. Plomberingsnumrene skal angives i leverancekvitteringen (bunker delivery note), og parterne tilkendegiver ved deres underskrift herpå, at prøverne er gyldigt udtaget i overensstemmelse med retningslinjerne i disse Betingelser. To (2) prøver tilkommer Skibet, en af disse udgør en MARPOL-prøve i henhold til den gældende regulering heraf på leveringstidspunktet. 

D.    I tilfælde af tvist vedrørende kvaliteten af den leverede Bunkerolie, skal de prøver, der er udtaget i henhold til denne procedure, udgøre endegyldigt bevis for kvaliteten af den Bunkerolie, der blev leveret til Skibet. 

E.    En, og kun en, af de prøver der tilkommer Sælger skal fremsendes til et uafhængigt laboratorium, der foretager en række tests. Resultatet af disse tests præsenteres for begge parter. Testresultaterne er bindende for parterne, for så vidt angår de parametre testene vedrører. Parterne er forpligtet til at bestræbe sig på at nå til enighed om, hvilket uafhængigt laboratorium, der skal foretage de pågældende tests. Hvis parterne ikke kan nå til enighed inden 7 døgn efter, at Sælger har meddelt Køber, at en prøve skal testes, er Sælger berettiget til at fremsende prøven til et uafhængigt og anerkendt laboratorium efter eget valg, med henblik på at dette laboratorium kan gennemføre de nødvendige tests. Disse testresultater er bindende for parterne, for så vidt angår de parametre testene vedrører.  

F.    Prøvernes segl må alene brydes under tilstedeværelse af begge pater, medmindre Køber skriftligt erklærer, at vedkommende ikke agter at være tilstede på stedet og tidspunktet for laboratoriets gennemførelse af de pågældende tests (i henhold til klausulen ovenfor). Prøveseglet kan ligeledes brydes, uden at begge parter er tilstede, hvis Sælger, fordi der mellem parterne ikke kan nås til enighed om udpegning af et testlaboratorium (som beskrevet ovenfor), ensidigt fremsender prøven til et uafhængigt laboratorium i overensstemmelse med den foregående bestemmelse. Endelig kan prøveseglet brydes, uden at begge parter er tilstede, hvis der mellem parterne er enighed om, hvilket laboratorium der skal udføre de pågældende tests, men Køber uanset grunden hertil undlader at være tilstede. Begge parter er berettiget at til udpege en/flere uafhængig(e) besigtigelsesmænd (surveyors), der på parternes vegne kan overvære brydningen af prøveseglet og testenes gennemførelse. 

G.    Parterne har aftalt at ingen prøver udover dem, der er udtaget i henhold til proceduren foreskrevet ovenfor, kan tjene som bevis for den leverede Bunkerolies kvalitet i eventuel retlig tvist. Prøver, hvor seglet er blevet fjernet, eller hvor prøven på anden vis er blevet (forsøgt) forvansket, skal ikke tillægges bevismæssig værdi. 

H.    Eventuelle prøver udtaget af Køber eller Skibets personel, enten under levering eller på et hvilket som helst tidspunkt herefter, kan ikke fremlægges som bevis for den leverede Bunkerolies kvalitet. Det forhold, at sådanne prøver kan være forsynet med underskrifter fra personel ombord på bunkerprammen, tankvognen eller en anden anvendt leveringsfacilitet er uden retlig relevans, idet disse personer ikke er bemyndiget til at fravige disse Betingelser. 

I.    Køber er aldrig berettiget til at aflaste (debunker) den leverende Bunkerolie medmindre Sælger skriftligt accepterer dette, og Sælger og den Fysiske Leverandørs instruktioner nøje overholdes. Alle omkostninger, der relaterer sig til aflastning af den leverede Bunkerolie, herunder udgifter til oplagring etc., bæres af Køber. 

6.5.    Reklamation og forældelse.  Køber eller Skibet skal, for så vidt angår alle krav, der relaterer sig til mangler ved den leverede Bunkerolies kvalitet, reklamere inden for fjorten (14) dage efter leveringen af Bunkerolien har fundet sted. Reklamationen skal være skriftlig og vedlægges behørig dokumentation for de påståede kvalitetsmangler. Hvis Køber eller Skibet ikke skriftligt reklamerer rettidigt, skal Købers krav anses for bortfaldet, og Køber er i enhver henseende afskåret fra at påberåbe sig kvalitetsmæssige mangler ved den leverede Bunkerolie. Alle krav, hvor reklamationsfristen iagttages, forældes, medmindre Køber indleder voldgiftssag i henhold til klausul 18 nedenfor, og klageskrift forkyndes for Sælger inden 12 (tolv) måneder regnet fra leveringsdatoen. 

6.6.    Fastlæggelse af kvalitet – bevis. Alle tvister der relaterer sig til den leverede Bunkerolies kvalitet, skal bilægges mindeligt eller ved voldgift i henhold til klausul 18 nedenfor. Bevis for den leverede Bunkerolies kvalitet, der er optaget i henhold til proceduren for prøveudtagning og testning (proceduren er beskrevet under klausul 6.4), er bindende for parterne og afgørende for voldgiftsrettens bevisbedømmelse og vurdering af den leverede Bunkerolies kvalitet.   

6.7.    Intet ansvar for sammenblanding. Sælger er aldrig ansvarlige for krav, hvor omstændighederne indikerer, at Køber har sammenblandet Bunkerolien ombord på Skibet med andet skibsbrændstof eller lignende produkter. 

 

7. KVANTITET - KRAV 

7.1.    Kvantitet. Alle kvantiteter af Bunkersolie angivet i Kontrakten er omtrentlige angivelser med en margin på plus/minus 10 % i Sælgers favør. 

7.2.    Fastlæggelse af kvantitet – bevis. Mængden af den leverede Bunkerolie bestemmes udelukkende på baggrund af mængdeangivelserne i leverancekvitteringen (bunker delivery note), eller, hvis denne ikke er underskrevet, af officielle målinger fra den Fysiske Leverandør eller målinger fra Sælgers onshore tanke eller oliemængdemåler (Sælger har valgfrihed). Køber er berettiget til at være tilstede eller repræsenteret ved en fuldmægtig, når mængden af den leverede Bunkerolie fastlægges. Hvis Køber ikke er tilstede eller repræsenteret, er Sælgers fastlæggelse af det leverede mængde Bunkerolie endelig og bindende for parterne. Mængdeberegninger baseret på skibets egene målinger skal ikke tages i betragtning.  

7.3.    Kvantitetskrav – reklamation og forældelse. Køber eller kaptajnen på Skibet skal, for så vidt angår alle krav, der relaterer sig til kvantitetsmangler ved den leverede Bunkerolies, reklamere straks på leverancekvitteringen (bunker delivery note) eller ved særskilt skriftlig protest (Letter of Protest). Hvis Køber eller Skibet ikke reklamerer rettidigt, skal Købers kvantitetskrav anses for bortfaldet, hvorved Køber i enhver henseende er afskåret fra at påberåbe sig kvantitetsmæssige mangler ved den leverede Bunkerolie. Sælgers opmåling og fastlæggelse af den leverede mængde skal i disse tilfælde være endegyldigt bevis for den leverede mængde. Alle krav hvor reklamationsfristen iagttages forældes, medmindre Køber indleder voldgiftssag i henhold til klausul 18 nedenfor, og klageskrift forkyndes for Sælger inden 12 (tolv) måneder regnet fra leveringsdatoen.  

 

8. LEVERING OG FORSINKELSESRISIKO

8.1.    Anslået leveringstidspunkt. Det leveringstidspunkt som Sælger har meddelt Køber, er omtrentligt, medmindre andet specifikt er skriftligt aftalt mellem parterne. 

8.2.    Købers 72 timers underretningspligt. Køber er forpligtet til at underrette Sælger minimum 72 timer (eksklusiv lørdag, søndag og lokale helligdage) forud for det tidspunkt, hvor Skibet er klar til at modtage den aftalte mængde Bunkerolie. Købers underretningspligt skal sikre, at Sælger har tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige leveringsforanstaltninger. 
 
8.3.    Levering. Ordrebekræftelsen indeholder Købers oplysninger om Skibets tidligst forventede ankomsttidspunkt (ETA). Levering til Skibet skal altid påbegyndes inden for det ETA, der er angivet i Ordrebekræftelsen. Hvis det ETA, der er angivet i Ordrebekræftelsen, overstiger tre (3) kalenderdage, er Skibet forpligtet til at modtage det aftalte kvantum Bunkerolie inden for de første tre (3) kalenderdage. Den aftalte pris i henhold til Kontrakten er kun gældende for leveringer af Bunkerolie, der påbegyndes inden for det ETA, der er angivet Ordrebekræftelsen eller inden for tre (3) kalenderdage i det tilfælde at det oplyste ETA overstiger tre (3) kalenderdage. Hvis Køber modtager eller anmoder om at modtage Bunkerolien på et senere tidspunkt, er Sælger berettiget til at ændre den aftalte pris. Sælgers ret til at ændre prisen i disse tilfælde er uden præjudice for Sælgers eventuelle krav mod Køber i anledning af, at Køber ikke har taget levering af Bunkerolien inden for det aftalte tidsrum. 
 
8.4.    Købers misligholdelse af sin modtagelsespligt. Hvis Køber misligholder sin pligt til at tage levering af den aftalte mængde Bunkerolie, er Sælger berettiget til for Købers regning og risiko at transportere den aftalte mængde Bunkerolie tilbage til den af Sælger benyttede lagerfacilitet og/eller foretage dækningssalg og kræve erstatning af Køber. Et dækningssalg er uden præjudice for Sælgers øvrige rettigheder i henhold til Kontrakten. Sælger er også berettiget til at opkræve et annullationsgebyr på 5% (fem) af den aftalte pris ved Køber misligholdelse af sin modtagelsespligt. 

8.5.    Leveringens gennemførelse. Bunkeroperationen skal gennemføres med den hastighed, som de foreliggende omstændigheder tillader. En ikke udtømmende række af eksempler på omstændigheder, der kan influere på den hastighed, hvormed bunkeroperationen gennemføres er vejrlig, skibstrafik kødannelse (congestion) og den pågældende bunkerprams eller leveringsfacilitets forudgående forpligtelser. Sælger og/eller den Fysiske Leverandør er ikke erstatningsansvarlig for Skibets tidstab eller andre følger, der er en konsekvens af, at Skibet må afvente en ledig kajplads eller anden position, hvorfra bunkeroperationen kan påbegyndes eller afsluttes. Sælger er ikke forpligtet til at levere forud for ETA, medmindre andet er skriftligt aftalt. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser forårsaget af lokale myndigheder, herunder lokale told-, lods- og havnemyndigheder.  

8.6.    Forsyningsmangel. Hvis Sælger anticiperer, at der indtræder forsyningsmangel, hvorved Sælger ikke kan levere de aftalte kvantiteter af Bunkerolie til samtlige købere, er Sælger berettiget til ensidigt at fordele den tilgængelige eller forventede mængde Bunkerolie diskretionært mellem Sælgers respektive købere. Køber er i disse tilfælde afskåret fra at rette noget krav mod Sælger. 

8.7.    Købers forhold forårsager forsinkelse. Køber er i misligholdelse og er erstatningsansvarlig, hvis Købers forhold i forbindelse med levering forårsager forsinkelse for Sælger og/eller den Fysiske Leverandør. 

8.8.    Krav om godkendte tanke. Sælger er ikke ved levering forpligtet til at fylde Bunkersolien på de af Skibets tanke, der ikke er godkendt til Bunkerolien, eller som ikke normalt benyttes til Bunkerolie. 

8.9.    Havnetilladelser og licenser. Hvis levering er betinget af, at der indhentes licenser, havnetilladelser eller lignende fra de lokale myndigheder, er parterne forpligtet til at overholde alle lokale myndighedskrav og facilitere, at leveringen kan gennemføres problemfrit. Hvis Køber ikke opfylder de lokale myndighedskrav, der er en forudsætning for levering, foreligger der misligholdelse. Sælger er ikke forpligtet til at levere Bunkerolien, hvis de nødvendige tilladelser ikke er indhentet fra toldvæsnet eller de lokale myndigheder i god tid inden, at leveringen finder sted. 

8.10.    Leveringsmetoder. Leveringen af Bunkerolien foretages fra en landbaseret terminalfacilitet, fra en bunkerpram, fra tankvogn eller via en anden almindelig anerkendt leveringsfacilitet. Hvis flere forskellige leveringsfaciliteter er til rådighed, er Sælger berettiget til ensidigt at beslutte hvilken af de foreliggende faciliteter, der skal anvendes, forudsat at Sælger ikke herved misligholder sine forpligtelser i henhold til Kontrakten. 

8.11.    Købers forpligtelse til at sørge for en sikker anløbsplads, ankerplads eller position. Køber skal sikre, at Skibet befinder sig på en position, anløbsplads eller ankerplads, hvorfra Sælger sikkert og uden omkostninger kan levere det aftalte kvantum Bunkerolie. Sælger er ikke forpligtet til at gennemføre levering, hvis en sikker position, ankerplads eller anløbsplads ikke er tilgængelig. Om dette er tilfældet besluttes ensidigt af Sælger og kaptajnen på den bunkerpram, der forestår leveringen. Køber er forpligtet til at holde Sælger skadesløs for alle krav, udgifter, tab, skader eller demurrage afholdt eller opstået i forbindelse med levering. Dette gælder uanset om de omstændigheder, der forårsagede tabet, skaden, udgiften eller demurrage var inden for Købers eller dennes lokale repræsentants kontrolsfære.  

8.12.    Købers forpligtelser i forbindelse med levering. Køber er forpligtet til at foretage alle til- og frakoblinger af rørledninger, slanger og andre leveringsanordninger til Skibet og assistere den Fysiske Leverandør i enhver henseende, der er nødvendig for, at leveringen kan gennemføres. Køber er herudover forpligtet til at sikre, at der er nødvendigt udstyr og tilstrækkelig tankkapacitet ombord til at modtage det leverede kvantum Bunkerolie i henhold til Kontrakten. 
 
8.13.    Risikoens overgang. Levering finder sted, og risikoen for den leverede Bunkerolie overgår til Køber, når Bunkerolien passerer den flange, der forbinder rørledningen eller leveringsslangen med Skibets brændstofpåfyldningsanlæg. Fra tidspunktet for risikoens overgang er tab, skade, kvalitetsforringelse, kontamination, værdiforringelse, fordampning eller reduktion af eller på den leverede Bunkerolie Sælger uvedkommende (opregningen er ikke udtømmende). Tilsvarende gælder Sælgers ansvar overfor tredjemand, herunder ethvert forureningsansvar, der på tilsvarende vis overgår til Køber ved levering. Anvendes en anden leveringsmetode, anses levering for sket med de retsvirkninger, der følger af denne bestemmelse, når Bunkerolien passerer skibssiden.  

8.14.    Leverancekvittering (bunker delivery note). Efter at levering til Skibet har fundet sted, skal kaptajnen, eller en anden autoriseret repræsentant fra Skibet, bekræfte leveringen på vegne af Køber og Skibet ved at underskrive den leveringskvittering, der præsenteres til underskrift af den Fysiske Leverandør. Sælger må gå ud fra, at Købers repræsentant, som underskriver leverancekvitteringen, er bemyndiget dertil, og Sælger er ikke forpligtet til at verificere, hvorvidt personer, der hævder at være Købers lokale repræsentant, reelt er bemyndiget til at agere retligt på vegne af Køber. 

8.15.    Normal arbejdstid. Levering skal finde sted inden for normal arbejdstid. Levering uden for normal arbejdstid medfører, medmindre andet er skriftligt aftalt, yderligere leveringsomkostninger, der afholdes af Køber. 
 

9. SUNDHED, SIKKERHED OG MILJØ

9.1.    Forskrifter. Det er Købers ansvar, at Køber iagttager, og informerer dets ansatte, agenter og/eller kunder om at iagttage, de sikkerheds- og sundhedsforskrifter, der gælder for håndtering mv. af den leverede Bunkerolie både under og efter levering. Sælger påtager sig intet ansvar for Købers manglende iagttagelse af sådanne sikkerheds- og sundhedsforskrifter. Køber bekræfter endvidere, at Køber har kendskab til de iboende farer, der er et grundelement i ethvert petroleumsbaseret produkt, og at Køber vil holde Sælger skadesløs for ethvert krav eller ansvar, der er et resultat af, at Køber, Købers kunder eller enhver bruger af Bunkerolien ikke har iagttager de gældende sikkerheds- og sundhedsforskrifter.  

9.2.    Miljø og tabsbegrænsningspligt. Sælger og den Fysiske Leverandør er ikke ansvarlig for forureningsskader på miljøet. I det tilfælde, at lækage, udslip eller overløb af Bunkerolie forårsager eller risikerer at forårsage forureningsskade, skal Køber, uanset om Køber, Sælger eller tredjemand er ansvarlig, straks tage de forholdsregler, der er nødvendige for at minimere, afværge eller begrænse skaden og igangsætte oprydning. Iagttager Køber (der herved indestår for, at Køber agerer i henhold til en bemyndigelse fra Skibets registrerede ejer) ikke sin tabsbegrænsningspligt og igangsætter oprydning, er Sælger berettiget for Købers regning og risiko at tage de forholdsregler og igangsætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at minimere skadens omfang og sikre behørig oprydning og genopretning af miljøet. Køber skal varetage Sælgers interesser overfor tredjemand og holde Sælger og/eller den Fysiske Leverandør skadesløs for ethvert krav, skade eller tab, der udspringer af en lækage, et udslip eller et overløb, medmindre en sådan skade mv. udelukkende er forårsaget af og kan tilregnes Sælger og/eller den Fysiske Leverandør som groft uagtsom. 

9.3.    Offentligretlig og international regulering. Køber indestår for, at Skibet altid overholder gældende offentligretlige og internationale forskrifter. Køber og Skibets kaptajn er forpligtet til at meddele Sælger om forhold, vanskeligheder, særegenheder, mangler eller defekter vedrørende Skibet eller en del heraf, der potentielt kan vanskeliggøre levering af Bunkerolien. Sælger har ret til afvise at levere Bunkerolie til Skibet, hvis en gennemførelse af bunkeroperationen ud fra Sælgers skøn, må formodes at kunne få negative konsekvenser for Sælger. 

 

10. SKADELØSHOLDELSE 

10.1.    Køber skal holde Sælger skadesløs for så vidt angår tab, erstatningskrav, ansvar, udgifter eller skader påført, ifaldet eller lidt af Sælger som følge af Købers og/eller dennes agenters køb, modtagelse, brug, opbevaring, håndtering eller transport af den leverende Bunkerolie i henhold til Kontrakten. 

 

11. GARANTIER

11.1.    Sælgers garanti. Sælger garanterer, med de undtagelser der følger af klausul 11.2, 11.3, og 11.4, at den leverede Bunkerolie på leveringstidspunktet var i overensstemmelsen med det i henhold til Kontrakten aftalte, og at leveringen blev gennemført med den forventelige omhu. 

11.2.    Købers misligholdelsesbeføjelser ved Sælgers garantibrud. Hvis Sælger misligholder sin garantiforpligtelse i henhold til klausul 11.1, er Sælger, efter eget valg, forpligtet til, at:

A.    Kreditere Køber prisen for den andel af den leverede Bunkerolie (forudsat at Køber allerede har betalt) der var mangelfuld; eller

B.    Omlevere den mangelfulde Bunkerolie, forudsat at allerede leveret Bunkerolie tilbageleveres til Sælger for Købers regning i den leverede stand. Sælger er ikke ansvarlig for debunkering eller en hver anden form for aflastning af den leverede Bunkerolie. Det samme gælder oplagring, transport, toldklarering og/eller enhver anden forudsætning for tilbagelevering af den leverede Bunkerolie. 

Klausul 11.2 opregner udtømmende Købers misligholdelsesbeføjelser. Køber er derfor afskåret fra at påberåbe sig enhver anden misligholdelsesbeføjelse, der i henhold til almindelige obligations- og erstatningsretlige principper måtte tilkomme vedkommende. Enhver afhjælpning, omlevering mv. af den Leverede Bunkerolie sker på vilkår identiske med dem, der er fast i klausul 11.2.

11.3.    Intet ansvar udover garantien. Sælger fraskriver sig hermed i videst muligt omfang ansvaret for alle aftalevilkår, garantier eller kontraktbestemmelser, hvad enten de er implicitte eller eksplicitte, lovfæstede eller ulovfæstede, der implicerer en retsfølge, der divergerer fra indholdet af klausul 11.1 ovenfor.

11.4.    Tilfælde, der ikke omfattes af Sælgers garantiansvar. Garantien i klausul 11.1 finder ikke anvendelse:
 
A.    Når et krav opstår som en følge af almindeligt slid og ælde, Købers forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser, Købers forsømmelighed, normafvigende driftsforhold, utilsigtede brug, fejlagtige anvendelse, misbrug eller manglende vedligeholdelse; 

B.    Hvis Køber ikke efterkommer Sælgers og/eller den Fysiske Leverandørs specifikke instrukser eller generelle anvisninger (hvad enten disse gives mundtligt eller på skrift); 

C.    Hvis den leverede Bunkerolie aflastes af Køber, medmindre Køber og Skibet følger Sælgers og den Fysiske Leverandørs instruktioner i forbindelse med aflastning i enhver henseende; 
 
D.    Hvis den fulde Købesum for den leverede Bunkerolie i henhold til den udstedte faktura ikke er betalt på forfaldsdagen;

E.    Hvis Køber ikke har fremsat garantikravet inden for 14 dage efter det tidspunkt, hvor Køber blev bekendt med eller burde været blevet bekendt med de forhold, hvorpå garantikravet støttes; eller 

F.    Hvis fristerne for reklamation og forældelse i klausul 6.5 og 7.3 ovenfor ikke er overholdt.

 

12. ANSVARSBEGRÆNSNING OG FØLGESKADER 

12.1.    Ansvarsfraskrivelse. Sælger er, idet Sælger efter Kontrakten påtager sig visse garantiforpligtelser (som nærmere reguleret i klausul 11), ikke ansvarlig for Købers tab, skade, ansvar, forsinkelse eller udgifter uanset disses art, og uafhængigt af, om disse kan kvalificeres som direkte eller indirekte. Sælgers ansvarsfraskrivelse omfatter - men er ikke begrænset til - ethvert (i) driftstab, hyretab, tab realiseret som følge af kontraktbortfald, salgstab, omsætningstab samt tab opstået som følge af forventede besparelser, eller (ii) tab som følge af skader på Købers omdømme eller værdiforringelse af vedkommendes goodwill, eller (iii) ethvert tab, der er et resultat af rejste tredjemandskrav, eller (iv) ethvert andet driftstab eller afsavnstab uanset tabets art. 

12.2.    Sælgers ansvar er begrænset til kontraktsummen. Sælgers ansvar er, i det tilfælde at Sælger holdes erstatningsansvarlig for tab, skade, udgifter etc., begrænset til kontraktsummen i henhold til den udstedte faktura for den pågældende leverance af Bunkerolie.  

12.3.    Købers erstatningsansvar. Køber er forpligtet til at skadesløsholde Sælger for alle direkte eller indirekte tab, omkostninger eller udgifter opstået eller afholdt som følge af Købers misligholdelse af Kontrakten, og Sælger er berettiget til at ophæve Kontrakten helt eller delvist i tilfælde af Købers væsentlig misligholdelse af denne. 

 

13. MISLIGHOLDELSE OG ANNULLATION 

13.1.    Misligholdelse. Sælgers ansvar i tilfælde af misligholdelse er – uden præjudice for de retsvirkninger, der følger klausul 11 og 12 og Kontraktens øvrige Betingelser - begrænset i henhold til klausulerne i dette afsnit. 

13.2.    Annullation. Sælger er – uden præjudice for Sælgers øvrige rettigheder og retsmidler – berettiget til straks at annullere Kontrakten (helt eller delvist), til (helt eller delvist) at sætte sig i besiddelse af og opbevare Bunkerolien for Købers regning og risiko, til at kræve opfyldelse in natura i henhold til Kontrakten eller til at iværksætte enhver anden foranstaltning eller benytte sig af enhver anden misligholdelsesbeføjelse, som efter Sælgers skøn er nødvendig (uden præjudice for Sælgers øvrige beføjelser og uden ansvar for Sælger af nogen art) i, men ikke begrænset til, hvert af de følgende tilfælde:

A.    Når Køber, uanset baggrunden herfor, forsømmer at tage imod hel eller delvis levering af Bunkerolien på det aftalte leveringssted;
 
B.    Hvis Køber (helt eller delvist) misligholder sin forpligtelse til at betale forfalden gæld og/eller at stille sikkerhed som foreskrevet i klausul 5.11;
C.    Hvis det forud for leveringsdatoen efter Sælgers skøn er åbenbart, at Købers finansielle stilling indebærer en risiko for Sælger; 

D.    Hvis det i force majeure-tilfælde (som defineret i klausul 15. 1 nedenfor) er Sælgers vurdering at Kontrakten skal annulleres; 

E.    Hvis Sælger har rimelig grund til at anse det for sandsynligt, at en kontraktpart, eller en anden juridisk person eller fysisk person med forbindelse til leveringen af Bunkerolien: 

(i)    Er iraner, syrer eller nordkoreaner; 
 
(ii)    På nogen måde er tilknyttet eller beslægtet med Iran eller iranere, Syrien eller syrere samt med Nord Korea eller nordkoreanere; 

(iii)    Figurerer på US OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (eller en lignende liste fra tid til anden); 

(iv)    Er omfattet af amerikanske-, FN- og/eller EU-sanktioner; eller

(v)    Er omfattet af sanktioner af en hvilken som helst art af enhver anden nationalstat og/eller myndighed; eller

F.    Når Sælger har en kommerciel interesse i ikke at levere det aftalte kvantum Bunkerolie. 

Sælger er ansvarsfri i hvert af de tilfælde, som er opregnet i klausul 13.2, og er derfor ikke ansvarlig for noget tab, forsinkelse, krav eller skade, der er en følge af annullationen. 

 

14. ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 

14.1.    Køber er vidende om og anerkender, at enhver Kontrakt, samt enhver disposition der relaterer sig til en Kontrakt, og enhver interaktion med tredjemand med relation til Kontrakten, er underlagt visse offentligretlige antikorruptionsregelsæt, herunder, men ikke begrænset til, US Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act. Køber er forpligtet til at iagttage de krav, der følger af det relevante offentligretlige antikorruptionsregelsæt og Køber indestår for, at Køber ikke har og ikke vil tilbyde, love, betale eller autorisere betaling af penge eller aktiver af værdi, eller foretage andre handlinger, som (direkte eller indirekte) fremmer en sådan betaling til enhver myndigheds- eller privatperson med henblik på at influere vedkommendes udførelse af de pligter, der påhviler den pågældende i kraft af sit embede eller ansættelsesforhold i et privat selskab eller hos en offentlig myndighed. Køber er erstatningsansvarlig og forpligtet til at skadesløsholde Sælger for alle krav, skader, omkostninger eller tab, som Sælger måtte pådrage sig som følge af, at Køber har misligholdt de pligter der følger af klausul 14.1. 

 

15. FORCE MAJEURE

15.1.    Sælger og den Fysiske Leverandør. Hverken Sælger eller den Fysiske Leverandør er erstatningsansvarlig for tab, krav, skade, forsinkelse, demurrage etc., i tilfælde af misligholdelse af Kontrakten, der skyldes:

A.    Efterkommelse af påbud eller pålæg fra offentlige myndigheder eller fra personer, der foregiver at handle eller handler på vegne af disse; 

B.    At den påtænkte forsyning, produktion, opbevaring, transport, distribution eller levering af Bunkerolie er forhindret, og derfor ikke kan gennemføres af Sælger eller af den Fysiske Leverandør på grund af skibstrafik eller andre forhold; 
 
C.    At Bunkerolie og/eller bunkerpramme ikke er til rådighed, eller at bunkeroperationen og/eller levering vanskeliggøres, forhindres eller forsinkes (helt eller delvist) af faktorer uden for Sælger kontrolsfære, herunder (men ikke begrænset til) arbejdskonflikter, strejker, arbejdsnedlæggelser, lockout, stats- eller myndighedsindgreb, krig, optøjer, uroligheder, karantæne, ildebrand, oversvømmelse, jordskælv, ulykker, uvejr, dønninger, is, dårligt vejr eller ethvert andet forhold, som Sælger ikke er herre over; 

D.    Enhver form for reduktion af funktionsdygtigheden i, nedbrud af, ændring af, ophør af, beskadigelse af eller manglende adgang til internettet eller andre former for telekommunikation, computersystemer, hardware, programmer, software, data, mikrochip, integrerede kredsløb eller lignende computer- og ikke computerrelaterede apparater, uanset om disse er ejet af Sælger, Køber, den Fysiske Leverandør eller tredjemand (cyber risks); eller 

E.    Enhver lignende omstændighed eller ethvert lignende forhold.

Parterne har aftalt, at ethvert af de ovenfor opregnede tilfælde udgør force majeure. Hverken Sælger eller den Fysiske Leverandør er i et sådant tilfælde forpligtet til at forsøge at fjerne, forhindre eller imødegå den foreliggende force majeure-begivenhed med henblik på at sikre opfyldelse af Kontrakten eller at erstatte den berørte forsyningskilde eller forsyningsfacilitet, hvis en sådan disposition afstedkommer øgede udgifter. 

15.2.    Køberen. Køber er ikke erstatningsansvarlig i force majeure-tilfælde (som defineret i klausul 15.1), hvis Køber udviser omhu og rimelige bestræbelser på at sikre, at modtagelsen af Bunkerolie til trods herfor kan gennemføres. 

 

16. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

16.1.    Sælgers ret til overdragelse. Sælger er berettiget til at overdrage alle Sælgers rettigheder og forpligtelser i henhold til Kontrakten.   

16.2.    Køber har ikke ret til overdragelse. Køber er ikke berettiget til at overdrage Købers rettigheder i henhold til Kontrakten, medmindre Sælgers skriftlige samtykke indhentes. 

 

17. EJENDOMSRET

17.1.    Ejendomsforbehold. Ejendomsretten til Bunkerolien forbliver hos Sælger og overgår ikke til Køber, før Sælger har modtaget fuld betaling i henhold til de(n) udstedte faktura(er) og Sælger har betalt den Fysiske Leverandør (sidstnævnte betingelse finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor Sælger tillige optræder som Fysisk Leverandør. I dette tilfælde overgår ejendomsretten først til Køber på det tidspunkt, hvor Sælger har modtaget fuld betaling for den leverede Bunkerolie).  
 
Indtil Sælgers ejendomsforbehold ophører i henhold til den foranstående bestemmelse, og ejendomsretten dermed fuldt ud er overgået til Køber, er Køber forpligtet til: 

A.    At besidde Bunkerolien som depositar for Sælger og til ikke at benytte Bunkerolien til andet end Skibets fremdrift; 

B.    Til at opbevare Bunkerolien på en sådan made, at den er udskilt og klart identificerbar som Sælgers ejendom; 

C.    Til at opbevare Bunkerolien for Købers regning og risiko fra leveringstidspunktet og indtil det tidspunkt, hvor Bunkerolien tilbageleveres til eller tilbagetages af Sælger; og 

D.    Til at holde Bunkerolien behørigt forsikret mod tab og/eller skade og til at orientere forsikringsgiveren om, at forsikringsydelsen, såfremt denne kommer til udbetaling, tilkommer Sælger, og til selv i det tilfælde, at forsikringsydelsen skulle blive udbetalt til Køber, at opbevare forsikringsydelsen for Sælger som Sælgers depositar, og til at anmode Sælger om at oplyse til hvilken af Sælgers bankkonti forsikringsydelsen skal overføres.  

17.2.    Res Cogitans klausul. Den transaktion, der indgås i henhold til disse Betingelser er ikke en købekontrakt i sædvanlig forstand, men en kontrakt sui generis. Det er ikke et vilkår efter Kontrakten, at Købers betalingspligt i henhold til Kontrakten er betinget af, at ejendomsretten til det leverede Kvantum Bunkerolie overgår til Køber. Køber er indforstået med, at den indgåede Kontrakt ikke implicerer, at ejendomsretten til den leverede Bunkerolie overgår umiddelbart til Køber, men alene at Køber opnår en umiddelbar ret til at forbruge det leverede Kvantum Bunkerolie til Skibets fremdrift på leveringstidspunktet samtidig med, at Købers betalingspligt først indtræder, når den aftale kreditperiode er udløbet.  

17.3.    Bortfald af Købers ret til besiddelse og brug. Uanset klausul 17.1 bortfalder Købers ret til besiddelse og brug af den leverede Bunkerolie i det tilfælde, at:

A.    Køber erklæres konkurs; 

B.    Køber undergives anden form for insolvensbehandling, såsom US Chapter 11 proceedings eller lignende typer af insolvensbehandling i andre jurisdiktioner, f.eks. rekonstruktionsbehandling eller en hver anden form for proces, hvorved der indgås en retlig sanktioneret gældsaftale mellem Køber og Købers kreditorer; 

C.    Køber foreslår dennes kreditor(er), at der indgås en hvilken som helst form for gældsafviklingsaftale;

D.    En bobestyrer, likvidator, kurator, administrator eller lignende udpeges for Købers virksomhed; eller 

E.    Køber misligholder sine finansielle aftaler med eller garantier givet til fordel for Købers financier(er).

Hvis Købers ret til besiddelse af Bunkerolien ophører i henhold til disse Betingelser, er Køber forpligtet til for egen regning at gøre den leverede Bunkerolie tilgængelig for Sælger, så Sælger kan tilbagetage Bunkerolien. Køber giver herved Sælger, Sælgers fuldmægtig og Sælgers ansatte en uigenkaldelig ret til at få adgang til det sted, hvor Bunkerolien opbevares, med henblik på at tilbagetage den på et hvilket som helst tidspunkt. 

 

18. LOVVALG OG VOLDGIFT 

18.1.    Lovvalg. Kontrakten er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret, bortset for så vidt angår stiftelse af søpant. Amerikansk søret (the General Maritime Law of the United States of America) skal altid finde anvendelse på spørgsmålet om stiftelse af Sælgers søpanteret, uanset i hvilken jurisdiktion Sælger anlægger retssag. Sælger er altid berettiget til at påberåbe sig sin søpanteret eller andre rettigheder – hvad enten disse følger af Kontrakten, af lovbestemmelser eller har anden hjemmel – i enhver jurisdiktion hvor Skibet befinder sig. 

18.2.    Voldgift.  Tvister, der udspringer af eller relaterer sig til Kontrakten, herunder tvister vedrørende Kontraktens eksistens, gyldighed eller ophør, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Voldgifttribunalet skal bestå af tre voldgiftsdommere, medmindre Sælgers samlede krav ikke overstiger USD 500.000. I dette tilfælde, skal voldgiftsretten bestå af én voldgiftdommer. Voldgiftsrettens sæde er i Aalborg. Voldgiftsrettens sprog er engelsk. 

18.3.    Fuldbyrdelse – skibsarrest. Intet i disse Betingelser skal – hvis Køber ikke betaler eller på anden måde misligholder Kontrakten – forhindre Sælger i tage et hvilket som helst retsskridt, som Sælger vurderer er nødvendigt for at fuldbyrde, værne eller beskytte sine rettigheder. Sælger er berettiget til at foretage disse retsskridt i enhver fremmed stat og i ethvert land, herunder med henblik på tilvejebringelse af sikkerhed (f.eks. via arrest af Skibet, andre skibe eller aktiver) og/eller fuldbyrdelse af Sælgers krav. Sælger er berettiget til at indlede søgsmål mod Køber eller ejeren af det arresterede skib eller aktiv ved enhver kompetent domstol efter iværksættelse af de foreløbige retsmidler, der er nævnt i disse Betingelser. 

 

19. IKRAFTTRÆDEN OG TILGÆNGELIGHED

19.1.    Ikrafttræden. Disse betingelser træder i kraft den 1. januar 2018 kl. 00:01 (GMT) og finder anvendelse for alle Kontrakter indgået på dette tidspunkt eller herefter.  

19.2.    Tilgængelighed. Disse Betingelser er tilgængelige på Sælgers hjemmeside, hvor Sælger er berettiget til at offentliggøre rettelser, ændringer, modifikationer, berigtigelser eller korrektioner. Sådanne rettelser, ændringer, modifikationer, berigtigelser eller korrektioner udgør en del af Kontrakten fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres på Sælgers hjemmeside. 

Copyright © 2011 ·  Nordic Marine Oil A/S
Skibbrogade 3, 2. th · 9000 Aalborg · Telefon +45 96 313910 · Telefax +45 96 313911 · sales@nordicmarineoil.dk · CVR-nr. 33747977

 

Randorff